Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

2772 37fd 420
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viasatyrlane satyrlane

August 27 2016

It's like looking in a mirror.
Reposted fromhalucine halucine vialexxie lexxie
1982 d2bd 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarol rol
5023 d174 420
Reposted fromdesinteressement desinteressement

August 24 2016

Reposted fromsowaaa sowaaa viaTeerea Teerea
I am so sorry to all the people I hurt while I was hurting.
— -
Reposted fromanananana anananana
6032 c383 420
Reposted fromDoopamina Doopamina viaNoirBlanc NoirBlanc
6743 d445 420
Reposted fromrisky risky
9260 5ed9 420
,,Śniadanie Mistrzów'' - Kurt Vonnegut Jr.
Reposted frompeper peper viasatyrlane satyrlane
5725 d47b 420
Reposted fromFinrod Finrod viasatyrlane satyrlane
5846 0eaf 420
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viasatyrlane satyrlane
Reposted fromweightless weightless viasatyrlane satyrlane

August 15 2016

9965 3d40 420

August 12 2016

“A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.” Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromkailaa kailaa viapannarose pannarose
Z wszystkich Twoich kłamstw "kocham cię" było moim ulubionym
Reposted fromkailaa kailaa viapannarose pannarose
6849 ae76 420
Reposted fromadamaanth adamaanth viapannarose pannarose
Raz już się zakochała. (…) Ledwie to przeżyła.
— Jakub Małecki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannarose pannarose
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viapannarose pannarose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl